Στίς πηγὲς τῆς σοφίας
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὁ πνευματικὸς ἡγέτης τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλήθειες τίς ὁποῖες πρέπει νά γνωρίζουν καὶ ὀφείλουν νά μάθουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Μία ἐκπομπή ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ Ἰατρὸς Νίκος Ε. Καλοδήμας.
Στίς πηγὲς τῆς σοφίας - Ἀρχεῖον

Ὑπὸ Ἰατροῦ Νικολάου Ε. Καλοδήμα

Ὀρθόδοξα Πνευματικὰ Σχόλια

Μὲ τὸν ὁμογενῆ  μας ἐκ Μοντρεὰλ Κον Δημήτριον Οἰκονομόπουλον

Δογματικὴ Θεολογία

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ … ΧΕΙΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

Εὑρισκόμενος στήν Ἀμερική, στήν πόλη Σικάγο γιά μεταπτυχιακὲς σπουδές, ἀπὸ τὸ 1985 ἕως τὸ 1992, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1991 ἐπισκέφθηκα τὸ Port Alberny τῆς Βρετανικῆς  Κολομβίας (British Columbia), πολιτείας (province) τοῦ Καναδά, ἀνταποκρινόμενος σὲ πρόσκληση μερικῶν φίλων μου καὶ συμμαθητῶν μου ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο τῶν Μολάων Λακωνίας.

1. Βάπτισμα: Θεσμὸς ἢ Μυστήριο;__________(Π)

Ὅταν ἀναφέρομαι στὸ Βάπτισμα, ἀναφέρομαι σ΄ αὐτὸ σὰν ἕνα θεσμὸ παρὰ σὰν ἕνα μυστήριο τῆς ἐκκλησίας.

2. Τὰ Μυστήρια (Ἱερὰ Μυστήρια)__________(O)

Ἡ Θεία Χάρις ἡ ὁποῖα ἀπορρέει ἀπὸ τὴν σταυρικὴν θυσίαν τοῦ Κυρίου εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ταμίας τῆς «θείας χάριτος» καὶ τὴν ἀποδίδει (παραχωρεῖ) εἰς τοὺς πιστοὺς διὰ μέσου ποικίλων ἑορτασμῶν καὶ τελετῶν αἱ ὁποῖαι εἶναι θεοσύστατες.

3. Ἡ Αἵρεσις τῆς Σωτηρίας__________(Π)

          Σήμερα μία μεγάλη αἵρεση ποῦ διαρκῶς ἐπηρεάζει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ αἵρεσις, ὁ Παῦλος τὴν πραγματεύεται μὲ τὴν ἐπιστολὴ του εἰς τοὺς Γαλάτας, ποὺ προσπαθεῖ νὰ προσθέσει κάτι εἰς τὴν πίστην διὰ τὴν σωτηρίαν μας μήπως καὶ ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μόνο δὲν εἶναι ἀρκετὰ νὰ μὰς σώσουν. Ἡ αἵρεσις ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ πιστεύει εἰς τὸν Χριστὸν καὶ νὰ προσθέτει κάτι ἄλλο εἰς τὸ σῴζων εὐαγγέλιον μὰς ἀκολουθεῖ καὶ προφανῶς θὰ μὰς ἀκολουθεῖ μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἡ αἵρεσις αὐτὴ ἐκφράζεται μὲ χιλίους τρόπους.

 

 

4. Οἱ Ὀροὶ τῆς Δικαιώσεως__________(O)

Τὸ δόγμα τῆς σωτηρίας ἐν Χριστῷ εἶναι τὸ αἰώνιο δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ καρδία τῆς Χριστιανικῆς μας πίστεως. Ο Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἲναι ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτὴρ τοῦ ἀνθρώπινου γένους.

 

 

5. Οἱ Δρόμοι τῆς Σωτηρίας__________(Π)

Οἱ δρόμοι τῆς Εὐαγγελικὴς Σωτηρίας εἲναι πολὺ διαφορετικοὶ ἀπὸ τοὺς δρόμους τῆς Σωτηρίας εἲναι πολὺ διαφορετικοὶ ἀπὸ τοὺς δρόμους τῆς Σωτηρίας που προσφέρονται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες θρησκεῖες.

Διότι χωρὶς ἑξαίρεση, ὄλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες πληροῦνται μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς αὐτὸ – σωτηρίας, ἀπὸ τὰ καλὰ τοὺς ἔργα, χωρὶς ἑξαίρεση. Αυτή εἶναι ἡ στάση ὅλου τοῦ κόσμου, θρησκευόμενων καὶ ὄχι, ποὺ πιστεύουν ἢ δεν πιστεύουν στον Θεό.

 

 

6. Χάρις καὶ Ἐλευθέρα Βούλησις__________(O)

«Καὶ εἰπεῖν ὁ Θεός. Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ΄ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν» (Γεν. ¶΄:26). Συμφώνως πρὸς τὰ γραπτὰ τῶν πρώτων Χριστιανῶν πατέρων, ὅπως ἦσαν οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς χρυσῆς περιόδου, οἱ δύο λέξεις «εἰκόνα» καὶ «ὁμοίωσις» ἐχουνδυο διαφορετικὲς σημασίες. Η πρώτη δεικνύει λογικότητα καὶ ἐλευθερία, ἐνῶ ἡ δευτέρα δεικνύει ἀφομοίωση στο Θεὸ διὰ μέσου ἀρετῆς.

 1  2  3   »