Προλεγόμενα

ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκησις Λακωνίας

5η Ἐφορεῖα Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων

 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ μὲ τὴν πολυτιμὴ συνεργασία τῆς 5ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Σπαρτῆς, για πρώτη φορά, παρουσιάζει τάς Ὄψεις τοῦ Βυζαντινοῦ κόσμου τῆς Λακωνίας, μία ἀπὸ τὶς λαμπρότερες σελίδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ...


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Νομάρχης Λακωνίας

 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ἀκολουθῆσαν, μὲ μικρὲς ἐξαιρέσεις, ἐνωρὶς τὸ χριστιανισμό, σύμφωνα μὲ τὶς ἱστορικὲς πηγές, τὰ ποικίλα εὐρήματα καὶ τοὺς ἐνδιαφέροντες παλαιοχριστιανικοὺς ναούς, ποὺ σῴζονται σὲ διαφορες περιοχὲς τῆς...


ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ

Διευθύντρια 5ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Σπαρτῆς
 

 

 

 

Παλαιοχριστιανικοὶ Χρόνοι (4ος - 7ος αἱ.)

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (4ος - 7ος αἱ.)

 Σπαρτή. Ἀκρόπολη. Βασιλικὴ ἡ ἐπιλεγομένη τοῦ Ὁσίου Νίκωνα.

Ἀρχικά, ταυτίστηκε μὲ τὸ ναὸ τοῦ Σωτηρά, ποὺ ἵδρυσε στῇ Σπαρτὴ ὁ Ὅσιος Νικῶν ὁ Μετανοεῖτε (+ 998), κορυφαία φυσιογνωμία για τὴν ἐδραίωση τῶν ἀληθειῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στῇ Λακωνία τὸ 10ο αἰῶνα. Σήμερα θεωρεῖται ὅτι ἤταν ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς παλαιοχριστιανικῆς Σπαρτῆς καὶ ἀνάγεται χρονολογικὰ στον 7ο αἰῶνα.Μεσοβυζαντινὴ Λακωνία (8ος αἱ. - 1204)

 ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ (8ος αἱ. - 1204)

Γεράκι. Εὐαγγελίστρια

Μικρός, μονοχῶρος, σταυροειδὴς ἐγγεγραμμένος ναὸς μὲ τροῦλο, διακοσμημένος μὲ πολὺ καλῇς τέχνης τοιχογραφίες τοῦ β` μισοῦ τοῦ 12ου αἰῶνα. 

 

Μεταβυζαντινοὶ Χρόνοι (1453 - 1821)

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (1453-1821)

 Χρύσαφα. Νέα Μονὴ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Τὸ καθολικὸ χτίστηκε στα 1620 καὶ ἀνηκεῖ στον ἀρχιτεκτονικὸ τύπο τοῦ τρικόγχου ἁγιορείτικου ναοῦ. Εἲναι καταγραφο μὲ τοιχογραφίες τοῦ ἰδίου ἔτους, ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Γεωργίου Μόσχου ἀπὸ τὸ Ναύπλιο.